НАЧАЛО ЗА КЛУБА Цели Устав Управление Правилник Документи Членство Учредители Членове История Спонсори НОВИНИ МЕДИИТЕ ЗА НАС СРЕЩИ ОТВОРЕНИ ВРАТИ FREMO ГАЛЕРИЯ ВИДЕО FORUM КОНТАКТИ

ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК за работата на Клубния съвет на сдружение с нестопанска цел

КЛУБ “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ - БЪЛГАРИЯ”


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник е съставен и се приема на основание чл. 23, т. 2 от Устава на клуб „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ” и регламентира реда за осъществяване функциите и правомощията на Клубния съвет.

Чл. 2. Членовете на Клубния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Членовете на Клубния съвет са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър стопанин в интерес на Клуба и членовете му.

Чл. 3. Членовете на Клубния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите, които виновно са причинили на Клуба. Всеки от тях може да бъде освободен от отговорност от Клубното събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 4. Клубният съвет, като колективен орган, управлява и представлява Клуба.

Чл. 5. Клубният съвет реализира своите права и задължения чрез приемане на решения в съответствие с действуващите нормативни актове, Устава на Клуба и този правилник.

Чл. 6. Клубният съвет провежда минимум едно заседание месечно и то се свиква от Председателя, който определя датата, часа и дневния ред и ги съобщава на членовете на Клубния съвет не по-късно от 5 дни предварително.

Чл. 7. Клубният съвет може да се свика винаги и по искане на един от членовете му. И в този случай насрочването на заседанието се извършва от Председателя, по предложения дневен ред от поискалия свикването член на Клубния съвет.

Чл. 8. При промяна на първоначално определената дата за заседанието Председателят уведомява членовете на Клубния съвет, съответно члена на Клубния съвет, поискал свикването, минимум един ден преди първоначално определената дата на заседанието.

Чл. 9. Заседанията се организират и ръководят от Председателя на Клубния съвет, а при негово отсъствие – от Заместник Председателя или избран на същото заседание председателстващ.

Чл. 10. Всеки член на Клубния съвет може да поиска разглеждането на въпрос на заседание на Клубния съвет. Искането се представя чрез Секретаря на Клубния съвет, като следва да е придружено от необходимите материали, списък на лицата, които следва да присъстват при разглеждането на въпроса.

Чл. 11. Секретарят докладва незабавно на Председателя на Клубния съвет за постъпилите искания и отразява същите в специален дневник.

Чл. 12. Всички материали за разглеждане на заседание на Клубния съвет се внасят от Председателя му. При необходимост, по преценка на вносителя на материала, на заседанието могат да бъдат канени за присъствие специалисти в коментираната област за изясняване на проблема.

Чл. 13. На заседанията задължително се води протокол от заседанието на Клубния съвет.

Чл. 14. Съставеният протокол, с пореден номер и дата отразява:

 • присъствуващите членове на съвета, както и поканените лица, които не са от състава му;
 • упълномощените и упълномощителите, с приложени пълномощни;
 • дневния ред, докладващите по отделните точки от него;
 • резюме от изказаните мнения, становища и предложения по разглежданите въпроси;
 • точна формулировка на приетите решения;
 • как е гласувал всеки един от членовете на Клубния съвет.

Чл.16. Оригиналът на протокола се съхранява в архива на Председателя на Клубния съвет, удостоверен с неговият подпис и с подписа на секретаря.

Чл.17. Всеки член на Клубния съвет, присъствувал на заседанието, задължително подписва съставения протокол, независимо от това, как е гласувал по отделните решения.

Протоколите се подреждат в съответните архиви, класирани по номер, дата и година.

Чл.18. Отказът да бъде подписан протокол от някой от членовете на Клубния съвет се удостоверява от Председателя на съвета, с изложение на мотивите за това. Неподписването на протокола не опорочава решението или правните последици от него.

Чл.19. Всеки член на Клубния съвет има право да получи копие от протоколите.

III. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.20. Клубният съвет ръководи оперативната дейност на Клуба, като за целта приема решения, планове и програми.

Чл.21. Клубният съвет приема организационно-управленската структура на Клуба.

Чл.22. Клубният съвет взема решения за:

 • избира Заместник Председател на Клубния съвет.
 • избира Секретар на Клубния съвет.
 • определя реда и организира извършването на дейността на Клуба, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 • взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Клуба.
 • разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на Устава на сдружение КЛУБ „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ”.
 • ръководи и контролира дейността на Клоновете и воденето на техните клонови книги.
 • приема и изключва членове на Клуба.
 • организира провеждането на демонстрационни изложби, работни срещи, курсове, семинари и др. и утвърждава програма за провеждането им.
 • подготвя и внася в Клубното събрание проект за бюджет, определяйки най-малко 25% от собствените приходи на всеки клон да бъдат разходвани за съответния клон съгласно този устав.
 • подготвя и внася в Клубното събрание отчет за дейността на Клуба.
 • определя ликвидатор при прекратяване на Клуба.
 • взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Клубното събрание на Клуба.
 • осигурява изпълнението на решенията на Клубното събрание.
 • определя представители на Клуба в органите на управление на трети лица.
 • сключване на други договори, определени по решение на Клубния съвет, независимо от материалния интерес.

Чл.23. Клубният съвет приема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Клубното събрание и Контролния съвет.

Чл.24. Клубният съвет, с одобрението на Контролния съвет:

 • приема и предлага за одобряване от Клубното събрание годишния счетоводен отчет и баланса за дейността на Клубът;
 • въз основа на финансовите резултати от дейността на Клубът в края на счетоводната година прави предложение за проект на бюджет;
 • приема решение за свикване на Клубното събрание.

Чл.25. Клубният съвет, след одобрение на Клубното събрание взема решения за:

 • вписване на "почетен член" на Клуба.
 • за откриване и закриване на Клонове.
 • прилагане размера на членския внос.
 • участие на Клуба в други организации.
 • установяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Клуба или за прекратяване на такова сътрудничество.
 • всички други действия, както фактически така и правни, за които Законът или Уставът на Клуба предвиждат необходимост от такова разрешение.

Чл.26. Председателят на Клубния съвет представя на Контролния съвет за утвърждаване Отчет за дейността на Клубния съвет и плановете за бъдещата работа на Клубния съвет.

IV. КВОРУМ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.27. Заседанията на Клубния съвет са редовни и на тях могат да се приемат решения, ако присъствуват повече от 2/3 от членовете му.

Чл.28. Решенията на Клубния съвет се вземат с обикновено мнозинство от целия числен състав на съвета.

Чл.29. Клубният съвет може да взема решения и неприсъствено - "на подпис". Съгласието за решението се предполага, ако върху писмения текст на решението е положен подпис на член на съвета без съответна забележка.

Чл.30. Клубният съвет уведомява незабавно Председателя на Контролния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за клуба.

Чл.31. За всички неуредени в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Устава на сдружение КЛУБ „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОДЕЛИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ” и действащото законодателство.

Настоящите правилата са приети на заседание на Клубния съвет, проведено на ………………, влизат в сила незабавно и подлежат на одобряване от Клубното събрание.

Адрес: Централна ЖП Гара, София, бул.Княгина Мария-Луиза № 102
ъглова зала (запад) - до експозиционен парен локомотив серия 47

E-mail: club@railwaymodellingclub.com

Всичко за клубния живот до 2013 година
може да видите подробно на запазена архивна версия на стария сайт тук :-).
© 2019 RailwayPassion. Всички права запазени. Специални благодарности на екипа на Studio ITTI